ചിലന്തികൾ

ഒരൊറ്റ പിടിമുറുക്കത്തിൽ
തീരാനുള്ളതെ ഉള്ളു… എങ്കിലും
പൊളിഞ്ഞു വീഴാൻ
തക്കം പാർത്തു നിൽക്കുന്ന
ചുവരുകളിൽ പോലും
വല കോർത്തു കഴിയുന്നു
ചില ചിലന്തികൾ…..
ചുവരിന്റെ ആയുസ്സിനെ കുറിച്ച്
ഭയപ്പെടാറില്ല…
ചുവരിനെ രക്ഷിക്കുകയാണെന്ന്
വീമ്പിളക്കാറുമില്ല….
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: