ജീവതാളം

nature-669592_1280എനിക്ക് നന്നാവാൻ
പുസ്തകങ്ങൾ വേണം
പുസ്തകങ്ങളുടെ ഏടുകളിൽ
കവിതകൾ വേണം
അക്ഷരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ
പതിയിരിക്കുന്ന ചില
ആശയങ്ങൾ വേണം
ആശയങ്ങളിലെ അർത്ഥങ്ങൾ
തിരഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ
അലഞ്ഞു തിരിയണം
അർത്ഥങ്ങളിൽ ഒരു ജീവതാളം വേണം
വീണ്ടുമുണരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന
മനസ്സ് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ ലോകത്തിനെ
കാണാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന
ഒരു ജീവതാളം വേണം…
എനിക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കും വേണം
അങ്ങനെ ഒരു ജീവതാളം
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: