ഓർമ്മകളുടെ വെളിച്ചം

ഓർമ്മകളുടെ വെളിച്ചം
വഴികാട്ടിയാവും തീർച്ച…
പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ
നടന്നു വന്ന വഴികളിൽ
തന്നെയിട്ട് ചുറ്റിക്കറക്കും….
ഓർമ്മകളുടെ വിളക്കണച്ച്
മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം എന്ന്
കരുതിയാലോ…? അത് തരുന്ന
ഇരുട്ടിൽ സ്വയം തിരഞ്ഞു
വലയുകയും ചെയ്യും….
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: