ഒരു സംഗീത സദസ്സിൽ വച്ച് നടന്നത്

old-monkചെവിയിൽ ഒരു ശബ്ദം
സംഗീതത്തിന്റെ ആത്മാവും
പിഴുതെടുത്ത് കുത്തിക്കയറിയപ്പോൾ
ചെവി പോത്തുന്നതിനു പകരം
കയ്യിൽ കിട്ടിയത് ചിലത്
എടുത്തെറിഞ്ഞു…
വായിൽ തോന്നിയത് പലതും
വിളിച്ചു പറഞ്ഞു…..
കൂട്ടത്തിലിരുന്നവനെയും അവന്റെ
അച്ഛനെയും കുറ്റം പറഞ്ഞു…
പിന്നെ ക്ഷമയും ചോദിച്ചു….
“സോറി കുടിച്ചാൽ വയറ്റിൽ കിടക്കണം
എന്നറിയാം പക്ഷെ സംഗീതം
ആസ്വദിക്കാൻ വയറ്റിൽ
എന്തെങ്കിലും ചെല്ലണം
എന്ന് നിർബന്ധമാണ്‌…
ഇനി വെറും വയറ്റിൽ വരാം
സോറി…”
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: