കവിയുടെ അയൽക്കാരി

kaviyude ayalkkaariപണ്ട് കടം വാങ്ങിയ ഒരു കവിത
തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കവിയുടെ
വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ്
ആദ്യം അവളെ കാണുന്നത്
അയൽക്കാരിയാണെന്ന് കവി
ചോദിക്കാതെ തന്നെ പറഞ്ഞു
അവൾക്ക് കവിതയിൽ താൽപര്യമില്ല
എന്നും കൂട്ടി ചേർത്തു…
ഹേ.. കവി…. തനിക്ക് വട്ടുണ്ടോ…
എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു
കവിതക്കമ്പക്കാരിയാണോ
എന്നത് പ്രസക്തമല്ല…
അത് തന്റെ വിഷയം…
എന്നാലും മനസ്സിലിരുപ്പ് കൊള്ളാം…
ഛെ… ഇനി തന്റെ കവിതയുടെ
പടി ഞാൻ കയറില്ല
ബ്ലടി പെറ്റി പോയറ്റ്….
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: