ഇങ്ങനെയൊക്കെയാതുകൊണ്ടാണ്

Roadആകാശം കാണിച്ചു തന്ന വഴി
നടന്നപ്പോൾ ഇവിടെ
എത്തിയതാണ്……
കാറ്റ് വന്ന്‌ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ
അറിയാതെ പറഞ്ഞു
പോയതാണ്…..
അക്ഷരങ്ങൾ അടുക്കി വച്ചപ്പോൾ
ഒളിച്ചിരുന്ന് കുറിച്ചിട്ടത്‌
കവിതയായിപ്പോയതാണ്….
നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കഥയിൽ
സൂര്യനെ നിർബന്ധിച്ച് ചന്ദ്രന്റെ
വേഷം കെട്ടിച്ചതാണ്…..
വീട് ചുമരുകളില്ലാതെ
പണിതതുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ
സ്വന്തമായതാണ്….
രസത്തിൽ തക്കാളി
കുറഞ്ഞത്‌ കാരണം മാത്രം
രസമില്ലാതായതാണ്….
പക്ഷെ വിശപ്പ്‌ മാറിയത്
നീ സ്നേഹത്തോടെ വിളമ്പിയത്
കൊണ്ടാണ്…..
ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുന്നത്‌
എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ…
ഇങ്ങനെയൊക്കെയാതുകൊണ്ടാണ്….
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: