കഥകൾ

നനയാതെ സൂക്ഷിച്ച മിഴികളിൽ നിന്നും
പൊഴിയാതെ പോയ കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ
പറയാതിരുന്ന കഥകൾ എത്രയുണ്ടാവണം..?
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: