ജന്മദിനാശംസകൾ

നിനക്കു തരാൻ ഈ വരികളിൽ
ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചൊരു
സമ്മാനമുണ്ട്…….
വായിച്ചു തീരുമ്പോൾ
മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ
പറഞ്ഞു തരാം….
-മർത്ത്യൻ-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s