ജന്മദിനാശംസകൾ

നിനക്കു തരാൻ ഈ വരികളിൽ
ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചൊരു
സമ്മാനമുണ്ട്…….
വായിച്ചു തീരുമ്പോൾ
മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ
പറഞ്ഞു തരാം….
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: