വഞ്ചന

നിന്റെ കവിത സമ്മാനിച്ച
കള്ളത്തരത്തിൽ
ഒരായുസ്സ് മുഴുവൻ സത്യം
തേടി നടന്നു… എന്നിട്ടിപ്പോൾ
ആ കവിത നീ എഴുതിയതല്ലെന്ന്
ഇതിൽ പരം വഞ്ചനയുണ്ടൊ…?
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: