നഷ്ടപുസ്തകങ്ങൾ

കാലം നമുക്ക് ചില
നഷ്ടപുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും
അതിൽ വൃത്തിയോടെ
പലതും കുറിച്ചു വച്ചിരിക്കും…
വായിച്ചാൽ വിഷമം തോന്നും
അതുകൊണ്ട് അതിനെ
വൃത്തിയായി കീറിയിട്ട് കത്തിച്ചു
കളയണം…. എന്നിട്ട്
ഒന്നും നടന്നില്ലെന്ന മട്ടിൽ
മുന്നോട്ട് പോകണം….
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: