യാത്ര

യാത്രക്കിടയിൽ പലയിടത്തായി
പലതും വച്ച് മറന്നിട്ടുണ്ട്‌
അതിൽ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ
കഴിയാത്തവയാണ് മിക്കതും
ഇനി ഓർമ്മ വന്നാലൊ
നഷ്ടബോധത്തിന്റെ നീറ്റലാവും
പിന്നെയുള്ള യാത്ര…
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: