ചുടലക്കാട്

തെണ്ടി നടന്നവരും
വണ്ടി കയറിയവരും
മിണ്ടാണ്ടിരുന്നവരും
അവസാനം
എത്തി ചേരുന്നത്
ഒരിടത്തു തന്നെ
എന്നാണ് ജനം പറയണത്..
അതെവിടെയെന്നറിഞ്ഞാൽ
ഈ തെണ്ടലൊഴിവാക്കാമായിരുന്നു…
വണ്ടിക്കൂലീം ലാഭം… എന്തേ..?
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: