ദൈവങ്ങളില്ലാത്തൊരു ലോകം

എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കും അല്ലെ..?
ദൈവങ്ങളില്ലാത്തൊരു ലോകം
മർത്ത്യൻ മാറിയിട്ടും…
മാറാതെ… പുരോഗമിക്കാതെ..
പിടിവാശി വിടാതെ..
വഴിപാടുകൾക്കും,
കുരുതികൾക്കും വേണ്ടി
വായിൽ വെള്ളമൊരുക്കി
കാത്തിരിക്കുന്ന
ദൈവങ്ങളില്ലാത്തൊരു ലോകം…
എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കും അല്ലെ..?
മതങ്ങൾക്കും, മതഭ്രാന്തർക്കും
കപട സ്വാമികൾക്കും, സ്വാമിനികൾക്കും
അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും
മുൻപിൽ
മുട്ടുകുത്തി കണ്ണുമടച്ച്
പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന
ദൈവങ്ങളില്ലാത്തൊരു ലോകം…
എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കും അല്ലെ..?
സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത്
നരകം പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച്
ഇല്ലാത്ത സാത്താൻമാരെ
പടച്ചു വിട്ട്
ഭൂമി ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
നരഭോജികളുടെ
ദൈവങ്ങളില്ലാത്തൊരു ലോകം…
എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കും അല്ലെ..?
എത്ര സുന്ദരമായിരിക്കും അല്ലെ..?
-മർത്ത്യൻ-

Advertisements


Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: