വഴികാട്ടികൾ

എരിഞ്ഞടങ്ങിയ എല്ലാ ചിതകളിലും
കണ്ണടയുന്നതിനു മുൻപേ
കണ്ട കാഴച്ചയുടെ അംശങ്ങൾ
എരിയാതെ കിടപ്പുണ്ടാവും
മൌനമായി അതിന്റെ
മുൻപിൽ അൽപനേരം
നിന്നാൽ മതി…..
ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട്
നടക്കാൻ കഴിയുന്ന പല
വഴികളുടെ ആഴവും ദൂരവും
അളന്നു തെളിഞ്ഞു കിട്ടും
ചാരമായി മാറിയവനെ
നീയറിയണമെന്നില്ല….
-മർത്ത്യൻ-

Advertisements


Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: