തിരമാലകൾ

തിരമാലകൾ പലരോടും പറയാതെ
ഒളിപ്പിച്ചു വച്ച കഥകളുണ്ടായിരുന്നു…
ഒറ്റയ്ക്ക് കടപ്പുറത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എപ്പോഴും
എന്നോടത് പറയാൻ അവ ഓടി വരും…
ആരോടും കാണിക്കാത്ത സ്നേഹം
എന്നോട് കാണിക്കും… എന്നാൽ
എന്റെ കഥയിൽ തന്നെ വഴിമുട്ടി
കിടക്കുന്ന ഞാൻ, അവയുടെ കഥകളിൽ
മുങ്ങി നനയരുതല്ലോ….
ഞാനും തിരിഞ്ഞോടും…
നനയാതെ വീട്ടിൽ ചെന്ന്
എന്റെ കഥാപാത്രം
ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും….
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

2 replies

  1. Nice words

    Why don’t you open the follower gadget?

  2. ഇഷ്ടമായി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: