തോളുകൾ

തോളിലേറ്റി കളിപ്പിച്ച്
മാമുകൊടുത്തുറക്കിയവ
നിലത്തിറങ്ങി തിരിഞ്ഞു
നോക്കാൻ സമയമില്ലാതെ ദൂരേ
അറിയപ്പെടാത്ത സമൃദ്ധികളിലേക്ക്
ഓടിമറയുമ്പോൾ…
സന്തോഷത്തോടെ ആശംസിച്ച്
അനാഥമാകുന്ന മുന്നോട്ടുള്ള
ജീവിതത്തിൽ വഴിമുട്ടി നില്ക്കുന്ന
ഭാരമിറങ്ങിയപ്പോൾ ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ട
എത്രയെത്ര തോളുകൾ….
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: