ഇതളുകൾ

കൊഴിഞ്ഞു വീണ്… വെയിലത്ത്
എരിഞ്ഞുണങ്ങി.. പൂവിനേക്കാൾ
ഭംഗി വച്ച് ഇരിപ്പുമുറികളും
കിടപ്പുമുറികളും അലങ്കരിക്കുന്ന
എത്രയെത്ര ഇതളുകൾ…..
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: