ഉന്തി തള്ളി

നന്ദിയുണ്ട്…..
എന്നെ എന്നിൽ നിന്നു തന്നെ
ഉന്തി തള്ളി പുറത്തിട്ടത്തിന്…
തന്നിഷ്ടങ്ങളിലെ തെറ്റുകൾ
കണ്ടില്ലെന്നും കേട്ടില്ലെന്നും
വരുത്തി മടുത്തു…
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: