ശരിയായില്ല

ഇത് ഒട്ടും ശരിയായില്ല
ഇത്രയും കാലം
എന്റെ മനസ്സില്‍ വരാതെ
മാറി നടന്നിട്ടിപ്പോള്‍
ആരുടെയോ പുസ്തകത്തില്‍
അയാള് തുപ്പിയ വാക്കുകളും
കെട്ടിപ്പിടിച്ച്
മലര്‍ന്നു കിടക്കുന്നു അല്ലെ
നിന്നെക്കാള്‍ സുന്ദരമായൊരു
കവിത ഞാനും എഴുതും
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: