ലഹരി

പണ്ട് നീ തലോടിയുണർത്തി
കാണിച്ചു തന്ന
പ്രഭാതങ്ങളുടെ ഓര്‍മ്മകളെല്ലാം
ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിൽ
ലഹരിയില്‍ മുങ്ങി
മയങ്ങിക്കിടന്നില്ലാതായി….
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: