പ്രേത കവിത

എനിക്കു മുന്‍പ് ആരോ
എഴുതി കൊന്നിട്ടു പോയ ചില
വാക്കുകള്‍ പ്രേതങ്ങളായി
രാത്രി വന്നു പേടിപ്പിച്ചിരുന്നു..
ഞാനവര്‍ക്കിരിക്കാന്‍ എന്റെ
ഒരു കവിതയിലിടം കൊടുത്തു
അവയവടിരുന്ന് മറ്റു
വാക്കുകളെയെല്ലാം
കൊന്നു തിന്നു
ഇപ്പോള്‍ ചത്ത വാക്കുകളുടെ
ആ പ്രേത കവിത
എല്ലായിടവും വായനക്കാരെ
പേടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: