പൂതപ്പാട്ട്‌ താരാട്ട്

മലയാളം പറയില്ലെങ്കിലും മകന്‍
പൂതപ്പാട്ട്‌ താരാട്ട് രൂപത്തില്‍
കേട്ടാല്‍ ഉറങ്ങും എന്ന്
കണ്ടു പിടിച്ചു…..
കേട്ടിട്ടില്ലേ…
തുടികൊട്ടും കലര്‍ന്നോട്ടുചിലമ്പിന്‍
കലമ്പലുകള്‍….
അയ്യയ്യാ….
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: പലവക

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: