കഥകള്‍

എന്റെ രാത്രികള്‍ നിന്നോട്
പറഞ്ഞ കഥകള്‍ നീ
പലരുടെയും പകലുകളില്‍
നിന്നും മറച്ചു വച്ചത്
ശരിയായില്ല……
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: