കഥകള്‍

എന്റെ രാത്രികള്‍ നിന്നോട്
പറഞ്ഞ കഥകള്‍ നീ
പലരുടെയും പകലുകളില്‍
നിന്നും മറച്ചു വച്ചത്
ശരിയായില്ല……
-മര്‍ത്ത്യന്‍-

Advertisements


Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: