സുഹൃത്ത്

പണ്ടൊരിക്കല്‍ നിലാവും തിരഞ്ഞു
പോയി ഇരുട്ടില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു
പോയ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു
അവന്റെ പകലുകള്‍ മുഴുവന്‍
സ്വന്തമാക്കിയ ഞാന്‍
ഇന്ന് രാത്രികളെ ഭയക്കുന്നു
-മര്‍ത്ത്യന്‍-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s