കാമുകന്‍

മഴക്കാറിനോട് കള്ളം പറഞ്ഞ്
മഴയെ തടുത്തു നിര്‍ത്തി
നിന്നെ നനയിക്കാതെ
വീട്ടിലെത്തിച്ചിരുന്ന
ആ പഴയ കാമുകന്‍
ഇന്നും എന്റെ
ഉള്ളിലെവിടെയോ ഉണ്ട്
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: