കാമുകന്‍

മഴക്കാറിനോട് കള്ളം പറഞ്ഞ്
മഴയെ തടുത്തു നിര്‍ത്തി
നിന്നെ നനയിക്കാതെ
വീട്ടിലെത്തിച്ചിരുന്ന
ആ പഴയ കാമുകന്‍
ഇന്നും എന്റെ
ഉള്ളിലെവിടെയോ ഉണ്ട്
-മര്‍ത്ത്യന്‍-

Advertisements


Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: