പേര്

ആരും വായിക്കാത്ത കഥകളില്‍
നിന്നുമിറങ്ങി കവിതകളില്‍ കയറി
നേട്ടം തിരിയുന്ന വാക്കുകളാണത്രെ
കവികളുടെ പേരു മോശമാകുന്നത്
-മര്‍ത്ത്യന്‍Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: