സൌന്ദര്യം

നിന്റെ സൌഹൃതം
വര്‍ഷങ്ങളോളം
കുടിച്ചിറക്കിയപ്പോള്‍
പലപ്പോഴും
തൊട്ടു നക്കി രുചിച്ചതാണ്
ആ സൌന്ദര്യം…
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: