അന്വേഷണങ്ങള്‍

കാല്‍ച്ചുവട്ടില്‍ ചവുട്ടിയരച്ച
കാലത്തിന്റെ പൊട്ടിപ്പോയ
ചില നിമിഷങ്ങള്‍….
ഇന്നലെ വീണ്ടുമെടുത്തു നോക്കി…
പക്ഷെ അവയിലൊന്നും
എന്റെ കാല്‍പ്പാടുകള്‍ പതിഞ്ഞിട്ടില്ല…
ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിരുത്തി
കൃത്യമായി അടയാളം
തീര്‍ത്തു നടക്കണം…..
നാളെ വല്ലവരും
അന്വേഷിച്ചു വന്നാലൊ….
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: