ശ്വാസം

വാക്കുകള്‍ വറ്റിയ ഒരു വരിയില്‍ വാരി കൂട്ടി കുത്തി നിറച്ച അര്‍ഥങ്ങള്‍ വായിക്കുന്നവനെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്നുണ്ടാവും
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: നുറുങ്ങുകള്‍

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: