പയിന്റ്

നാല് പയിന്റിന്റെ ബലത്തില്‍
പലരും പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ…
രാഷ്ട്രീയം, ന്യായം, സിനിമ,
പ്രേമം, പ്രേമ നൈരാശ്യം,
മതം, മതേതരത്വം, അശ്ലീലം…
അങ്ങിനെ പലതും….
രാത്രി ഏതോ ഇളം പകലുമായി
രമിച്ചു മരിക്കുന്നതു വരെ
ഒന്നും ഓര്‍ക്കാതെ
ആ നാല് പയിന്റിന്റെ ബലത്തില്‍
പലരും പലതും ഇവിടെ
ഇരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
പക്ഷെ മദ്യത്തെ പറ്റി മാത്രം
പറയാന്‍ അവര്‍ മറന്നു…
രണ്ടു കാലുകളില്‍ നിന്നവനെ
ഇരുത്തി നാവ് കുഴച്ച്
പിന്നെ മലര്‍ത്തി കിടത്തിയ
ആ മദ്യത്തെ പറ്റി മാത്രം
പറയാന്‍ അവര്‍ മറന്നു
അവരുടെ കാര്യം പോട്ടെ
നിങ്ങളെങ്കിലും പറയു…..
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: