പുഴ

ഒഴുകി മടുത്ത പുഴ
കരയോട് ചേര്‍ന്ന്
കരയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ…?
അത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച്
കരയില്‍ നിന്ന് അതിലേക്ക്
കല്ലെടുത്തെറിയരുത്……
-മര്‍ത്ത്യന്‍-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s