മദ്യപാനി

‘മദ്യപാനി’ എന്നാല്‍
മദ്യത്തെ അപമാനിക്കുന്നവന്‍
എന്നല്ല സുഹൃത്തെ അര്‍ത്ഥം….
എത്ര നേരമായി ആ ഒഴിഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സുമായിരിക്കുന്നു…
ഒന്നോഴിക്കു……
ഞാന്‍ വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാം
-മര്‍ത്ത്യന്‍-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s