തമാശ

എന്റെ ജീവിതമേ നീയും
വലിയൊരു തമാശ തന്നെ
പുതുതെന്ന് പറഞ്ഞ്
വീണ്ടും വീണ്ടും
എന്നെ തന്നെയാണല്ലോ
എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്
-മര്‍ത്ത്യന്‍-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s