എന്തിന്…?

എഴുതുന്നതെന്തിന് ഞാന്‍
മറന്നു പോയ പലതിനെ കുറിച്ചും
ഓര്‍മ്മകളില്‍ പോലും തങ്ങാതെ
കടന്നു പോയ ആ
അപ്രധാനമാം യാമങ്ങളെ കുറിച്ച്
എഴുതുന്നതെന്തിന് ഞാന്‍
പണ്ട് പായ വിരിച്ച് അടുത്ത് കിടത്താതെ
പരിഹസിച്ച് പുറംതള്ളി
പടിയടച്ച ആ
നഗ്നമായ സന്ധ്യകളെ കുറിച്ച്
എന്തിന്….എന്തിന്…?
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: