മാലപ്പടക്കമേ നീ പൊട്ടുക

മാലപ്പടക്കമേ നീ പൊട്ടുക
പൊട്ടി പൊട്ടി ഇല്ലാതാകുക
പൂരം പൊടി പൊടിക്കട്ടെ
നിങ്ങളുടെയിടയില്‍ കൂട്ടത്തില്‍ പൊട്ടാതെ
തെറിച്ചു വീഴുന്ന തണുപ്പന്മാരെ
നമുക്ക് തേടിപ്പിടിച്ച്
ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പൊട്ടിക്കാം
പേടിക്കണ്ട മാലപ്പടക്കമേ
നീ പൊട്ടുക….
പൊട്ടി പൊട്ടി തീരുക…
-മര്‍ത്ത്യന്‍-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s