മാലപ്പടക്കമേ നീ പൊട്ടുക

മാലപ്പടക്കമേ നീ പൊട്ടുക
പൊട്ടി പൊട്ടി ഇല്ലാതാകുക
പൂരം പൊടി പൊടിക്കട്ടെ
നിങ്ങളുടെയിടയില്‍ കൂട്ടത്തില്‍ പൊട്ടാതെ
തെറിച്ചു വീഴുന്ന തണുപ്പന്മാരെ
നമുക്ക് തേടിപ്പിടിച്ച്
ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പൊട്ടിക്കാം
പേടിക്കണ്ട മാലപ്പടക്കമേ
നീ പൊട്ടുക….
പൊട്ടി പൊട്ടി തീരുക…
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: