അന്വേഷണം

അവനറിയണ്ട മണ്ടനാണ്
അവളറിയണ്ട അവളും മണ്ടിയാണ്
അല്ലെങ്കില്‍ പറയാം, എന്നാണെങ്കിലും അറിയേണ്ടതല്ലേ…..?
അവരന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന ആള്‍
ഞാനാണെന്ന്… ഈ ഞാന്‍ തന്നെ 🙂
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: