കുപ്പി

കുപ്പിയുണ്ടാക്കിയവന്റെ ലഹരി
അതിലേക്കു വാര്‍ത്തെടുത്തിട്ടാണോ എന്തോ
ഇന്നലെ അടിച്ചതിന്റെ കെട്ടിറങ്ങിയിട്ടില്ല
ഇനി കുപ്പി മാറ്റി ഗ്ലാസ്സും മാറ്റി
രണ്ടെണ്ണം കൂടി വിട്ടാലേ ശരിയാവു
ഈ കുപ്പിയുണ്ടാക്കുന്നവനെ തല്ലണം
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: