അയാള്‍

ചിലനേരം വരും, അടുത്തിരിക്കും;
പലതും പറഞ്ഞു ചിരിക്കും.
കുറേയായി കണ്ടില്ല,
ചെന്നന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ അങ്ങിനെയോരാളില്ലത്രെ
ഇനി എവിടെ ചെന്നന്വേഷിക്കും ?
മനസ്സിന്റെ ഓരോ കളികള്‍
അല്ലെ മര്‍ത്ത്യാ…?Categories: കവിത

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: