പുതുമ

പുതിയ ഉടുപ്പുകള്‍
പഴയതിനെ വീണ്ടും പഴകിക്കുന്നു
കൊള്ളാത്തവയാക്കുന്നു
കീറിയതാക്കുന്നു
ഭംഗിയില്ലാത്തവയാക്കുന്നു, പാവം!
ആ പഴയവ എന്ത് പിഴച്ചു
പുതുമയേ… നിന്റെ ജനനം
പഴമയുടെ മടിയില്‍ പോരെ?
അതിന്റെ മൃതിയില്‍ തന്നെ വേണോ?

-മര്‍ത്ത്യന്‍ –Categories: കവിത

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: