കാല്‍പാടുകള്‍

മണ്ണില്‍ പതിഞ്ഞു കിടന്ന പലതിലും
കാലം അതിന്റെ പടയോട്ടം നടത്തി
അതില്‍ പെട്ടുപോയിരുന്നു
അറിയാതെ, അനങ്ങാതെ
എന്റെയും കാല്‍പാടുകള്‍Categories: കവിത

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: