നല്ല തമാശ

പ്രപഞ്ചം അക്ഷരത്തെറ്റോടു
കൂടി ചിലതൊക്കെ
എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്….
നിന്റെയൊക്കെ അസ്ഥികളിൽ
സമയം കിട്ടുമ്പോൾ
മാംസം കീറി വായിച്ച് നോക്ക്
നല്ല തമാശയായിരിക്കും
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: