കവിതയെഴുതൽ

rusticഞാൻ മറ്റുള്ളവർ
കുഴിച്ചിട്ട കവിതകൾ
തിരഞ്ഞെടുത്ത് ചൊല്ലി
നടന്നവനാണ്…
പക്ഷെ ആ കുറ്റത്തിന്
എന്നെ കുഴിച്ചു മൂടണം
എന്നായപ്പോൾ ഞാനും
കവിതയെഴുതിത്തുടങ്ങി…
ഇനി എന്റെ കവിത
വായിക്കുന്നവരെ കുഴിച്ചു
മൂടി കഴിഞ്ഞോളാം…
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: