മണ്ടൻ

“മണ്ടനാണോ..?” എന്ന ചോദ്യത്തിന്
ആണെന്നുത്തരം കൊടുത്തപ്പോൾ
ചോദിച്ചവൻ വലഞ്ഞു
‘മണ്ടാ’ എന്ന് നേരിട്ട് വിളിക്കാൻ
കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് പാവം
ചോദ്യത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ്
എറിഞ്ഞു നോക്കിയതാ…. മണ്ടൻ..
ചോദ്യം തന്നെ ഉത്തര രൂപത്തിൽ
തിരിച്ചെറിഞ്ഞു കിട്ടിയപ്പോൾ
വേണ്ടെന്ന് തോന്നിയിരിക്കണം…
ഇനി ചോദിക്കില്ല….
-മർത്ത്യൻCategories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: