മുട്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ

വാക്കുകൾ വാതിൽ
മുട്ടി വിളിച്ചപ്പോഴെല്ലാം
തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടേ
ഉള്ളു… എന്നും…
പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക്
പരിചിതമല്ലാത്തവയ്ക്ക്….
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: