കാഴ്ചകളുടെ ആയുസ്സ്

മിഴി നനയുമ്പോൾ
കാണുന്ന കാഴ്ചകൾക്ക്
മങ്ങലുണ്ടാവുമെങ്കിലും
ആയുസ്സ് കൂടുമത്രെ…
അത് മനസ്സിലേക്ക്
ആഴ്ന്നിറങ്ങി
പറ്റി കിടക്കും
എപ്പോഴെങ്കിലും
സന്തോഷങ്ങളിൽ സ്വയം
മറന്നു പോയാൽ
പൊന്തി വരും
ഒരു കൂസലില്ലാതെ
വഴി മുടക്കി
മുൻപിൽ വന്നു നിൽക്കും…
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: