ഓർമ്മക്കഥകളുണ്ടായിരിക്കണം

ഓർമ്മകളിൽ മഴയുണ്ടാകണം..
മഴയ്ക്ക്‌ മുൻപേ ഒരു കാത്തിരിപ്പുണ്ടാകണം..
തിരക്കിൽ എപ്പോഴങ്കിലും കുടയെടുക്കാൻ
മറന്നിരിക്കണം…
നനവും കുളിരും സഹിച്ച് ചൂട് ചായ

ഊതിയാറ്റുമ്പോൾ ആവിയുടെ മങ്ങലിൽ
അവളെ ആദ്യമായും അവസാനമായും കണ്ടിരിക്കണം….
അങ്ങിനെയും ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം…
മങ്ങിയതെങ്കിലും ഒരിക്കലും തീരാത്ത,
പല പല വഴികളിലൂടെ ഇനിയും സഞ്ചരിക്കാൻ
കഴിവുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു
ഓർമ്മക്കഥകളുണ്ടായിരിക്കണം…..
-മർത്ത്യൻ-

Advertisements


Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: