സ്വപ്നങ്ങളുടെ അനാഥത്വം

അലസതയിൽ മുളച്ച്
അബദ്ധം മനസ്സിലാക്കി
കരഞ്ഞുറങ്ങിയപ്പോൾ അനാവശ്യമായി
ചിരിപ്പിച്ചുണർത്തിയിരിക്കണം …
ചായം തേപ്പിച്ച് അണിയിച്ചൊരുക്കി
കൊതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം….
എന്നിട്ട് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ
മറന്നു പോയിക്കാണും….
അല്ലാതെ എന്തിനിത്രയും
നടക്കാതെ പോയ സ്വപ്നങ്ങൾ
അനാഥമായി ലോകത്ത്
അലഞ്ഞു നടക്കണം….
-മർത്ത്യൻ-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: