മിഴികളില്‍

ജീവിതത്തില്‍ കരയാന്‍
മറന്നു പോയപ്പോഴെല്ലാം
മിഴികളില്‍ നിന്നും
മനസ്സിലേക്കു മാറി
കട്ടപിടിച്ചു കിടന്ന
കണ്ണുനീരിനെല്ലാം വീണ്ടും
ഒഴുകാന്‍ വഴിയുണ്ടാക്കി
തന്ന എല്ലാവരോടും
നമ്മള്‍ നന്ദി പറയണം 🙂
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: