ബാല്യം

തകര്‍ത്ത് പെയ്യാറുള്ള എല്ലാ
മഴയിലും പുറത്തിറങ്ങി
നോക്കാറുണ്ട്…..
അടുത്ത വീട്ടില്‍ കതകും തുറന്ന്
വരാന്തയില്‍ മഴയെ ശപിച്ച്
ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റും പിടിച്ചു
നില്‍കുന്ന നിന്നെ….
ആരും അറിയാതെ അങ്ങിനെ
ബാല്യത്തിലേക്ക് വഴുതി
വീഴാന്‍ നല്ല രസമായിരിക്കും….
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: