പൂക്കള്‍

എന്റെ മുറിവുകളില്‍ നിന്നും
നിന്റെ വേരുകളിലേക്ക്
ഒലിച്ചു കയറിയ ചുവപ്പ് നിറം….
നിന്റെ പൂക്കളെ
സുന്ദരികളാക്കിയിരിക്കുന്നു….പക്ഷെ
ഈ പൂക്കളിറുത്ത് തന്നെ വേണമത്രെ
ലോകത്തിന് ഇന്ന് പൂക്കളമിടാന്‍…
-മര്‍ത്ത്യന്‍-Categories: കവിത

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: